کوتاه درباره ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مجوز مطالبه‌گری
.